Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa w roku 2019”

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa w roku 2019”
 
 
Ogłoszenie w BZP nr 648800-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, REGON 411050787, osoba do kontaktów: Małgorzat Ilska;
Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa, REGON 000664734 osoba do kontaktów: Piotr Kokorniak- dyrektor;
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, REGON 004090550, osoba do kontaktów: Mariola Chruszczewska- dyrektor;
Muzeum Ziemi Wschowskiej, ul. Plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, REGON 007010846 osoba do kontaktów: Marta Małkus- dyrektor;
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wschowa, ul. Plac Farny 3, 67-400 Wschowa, REGON 007010852,osoba do kontaktów: Ilona Ratajczak- dyrektor

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Gmina Wschowa została upoważniona przez biorące udział w zamówieniu podmioty do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Wykaz Zamawiających, biorących udział w zamówieniu wspólnym zawiera Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa w roku 2019”
Numer referencyjny: ZP.271.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części:
1. Część A (1) - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, w planowanej ilości 806.229 kWh (zamówienie podstawowe + 10% prawo opcji) w terminie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A został zawarty w Załączniku Nr 1A do SIWZ.
2. Część B (2) - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa, w planowanej ilości 768.361 kWh (zamówienie podstawowe + 10% prawo opcji) w terminie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1B do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Załączniku Nr 1B do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
09310000-5
65300000-6
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 755 ze zm.), obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
b) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia) - dotyczy wyłącznie Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
c) złoży oświadczenie Wykonawcy, zgodne z treścią zawartą w Załączniku nr 2 A do SIWZ (Formularz ofertowy dla Części A), o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, która zawiera zasady realizacji umów kompleksowych, umożliwiającej dostawę energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1A do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części A) i w Załączniku Nr 1B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części B), za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD – dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz § 8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). Wymagany dokument to: dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), obowiązująca przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, potwierdzająca posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
2. aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązująca przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia) - dotyczy wyłącznie Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
3. oświadczenie Wykonawcy, zgodne z treścią zawartą w Załączniku nr 2A do SIWZ (Formularz oferty dla Części A) i/lub w Załączniku 2B do SIWZ (Formularz oferty dla Części B), o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, która zawiera zasady realizacji umów kompleksowych, umożliwiającej dostawę energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1A do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części A) i w Załączniku Nr 1B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części B), za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD – dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz Cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego:Załącznik nr 3A do SIWZ dla Części A zamówienia i Załącznik nr 3B do SIWZ dla Części B zamówienia.
2.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w oryginale (Jeżeli dotyczy).
3.Jeżeli Oferta lub załączone do niej oświadczenia są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z uwagi na powyższe Zamawiający zaleca, aby Wykonawca do Oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania pełnomocnictwa, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podmiot którego dotyczy.
4.W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia –Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych poniżej:
1. dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, tj. ceny ofertowe w okresie umowny za 1 kWh ulegną zmianie w przypadku:
1) zmiany ustawy o podatku akcyzowym;
2) zmiany ustawy o podatku od towarów i usług VAT;
3) zmiany lub nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych;
4)zmiany taryfy dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego; Zmiana ceny w przypadkach określonych w pkt 1. ust. 1)– 4) powyżej nie wymaga aneksu do zawartej na podstawie niniejszej Oferty Umowy i jest wprowadzana do rozliczeń w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wykonawcy, na co Odbiorca niniejszym wyraża zgodę.
2. dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej określonej w Załączniku do Umowy.
3. dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy w przypadku wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego lub wyłączenia danego Odbiorcy/Płatnika.
4. dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną dla punktów poboru określonych w Załączniku Nr 1A do SIWZ lub w przypadku podłączenia/włączenia nowego punktu poboru energii elektrycznej. W takim przypadku Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 73.294 kWh w stosunku do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, a w ślad za tym - złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe oraz podpisanie stosownego aneksu do Umowy w zakresie aktualizacji listy punktów poboru energii elektrycznej objętych Umową z Wykonawcą. Zamawiający poniżej wskazuje szacowane ilości energii elektrycznej dla zamówienia podstawowego oraz maksymalne ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem prawa opcji: Całkowity wolumen w kWh dla Części A – zamówienie podstawowe Całkowity wolumen w kWh z uwzględnieniem prawa opcji na „+ 10%” 732.935 kWh 806.229 kWh
4.1.dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną dla punktów poboru określonych w Załączniku Nr 1B do SIWZ lub w przypadku podłączenia/włączenia nowego punktu poboru energii elektrycznej. W takim przypadku Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 69.851 kWh w stosunku do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, a w ślad za tym - złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe oraz podpisanie stosownego aneksu do Umowy w zakresie aktualizacji listy punktów poboru energii elektrycznej objętych Umową z Wykonawcą. Zamawiający poniżej wskazuje szacowane ilości energii elektrycznej dla zamówienia podstawowego oraz maksymalne ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem prawa opcji: Całkowity wolumen w kWh dla Części B – zamówienie podstawowe Całkowity wolumen w kWh z uwzględnieniem prawa opcji na „+ 10%” 698.510 kWh 768.361 kWh
5. dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia lub/i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione na warunkach umownych w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach stanowiących podstawę zmiany umowy.
6. dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, polegająca na zmianie sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego/Odbiorcy/Płatnika (w poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej ) lub Wykonawcy - w przypadku zmian organizacyjnych, w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów, dopuszcza się zmianę treści umowy w tym przedmiocie, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów ze stanem faktycznym;
b) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń w poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej;
c) zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na świadczone dostawy i skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach; w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych – dopuszcza się obustronnie uzgodnioną zmianę treści umowy, wynikającą z nowelizacji przepisów, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, w planowanej ilości 806.229 kWh (zamówienie podstawowe + 10% prawo opcji) w terminie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A został zawarty w Załączniku Nr 1A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09310000-5, 09300000-2, 65300000-6, 65310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa, w planowanej ilości 768.361 kWh (zamówienie podstawowe + 10% prawo opcji) w terminie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1B do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Załączniku Nr 1B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5, 65300000-6, 65310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 


SIWZ.pdf
Rozmiar: 14 674.26 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:13:20
Ilość pobrań: 73
Załącznik Nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia dla Czesci A.exe
Rozmiar: 213.33 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:40:39
Ilość pobrań: 72
Załącznik Nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia dla Czesci B.exe
Rozmiar: 210.04 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:41:46
Ilość pobrań: 62
Załącznik Nr 2A do SIWZ - Formularz_ofertowy Część A.doc
Rozmiar: 89.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:17:38
Ilość pobrań: 68
Załącznik Nr 2B do SIWZ - Formularz_ofertowy Część B.doc
Rozmiar: 89.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:18:02
Ilość pobrań: 69
Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Czesci A przedmiotu zamowienia.exe
Rozmiar: 209.86 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:42:12
Ilość pobrań: 62
Załącznik Nr 3B do SIWZ - Formularz cenowy dla Czesci B przedmiotu zamowienia.exe
Rozmiar: 222.24 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:42:34
Ilość pobrań: 67
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
Rozmiar: 20.86 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:42:57
Ilość pobrań: 64
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
Rozmiar: 23.01 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:23:04
Ilość pobrań: 72
Załącznik nr 6B do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy _Część B.doc
Rozmiar: 103.00 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:24:01
Ilość pobrań: 67
Załącznik nr 6A do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy _Część A.doc
Rozmiar: 102.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:23:35
Ilość pobrań: 64
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa ;.doc
Rozmiar: 85.00 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:24:27
Ilość pobrań: 61
Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej.doc
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:24:50
Ilość pobrań: 65
Załączniki Nr 8 do SIWZ - Lista jednostek organizacyjnych i podmiotow w imieniu ktorych dziala Zamawiajacy.doc
Rozmiar: 58.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:43:34
Ilość pobrań: 75
BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc
Rozmiar: 105.50 KB
Data publikacji: 2018-11-15 18:36:04
Ilość pobrań: 68
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Rozmiar: 671.50 KB
Data publikacji: 2018-11-23 12:22:26
Ilość pobrań: 69
Zawiadomienie o wyborze oferty- część A.pdf
Rozmiar: 370.22 KB
Data publikacji: 2018-12-03 08:33:14
Ilość pobrań: 66
Zawiadomienie o wyborze oferty- część B.pdf
Rozmiar: 370.52 KB
Data publikacji: 2018-12-03 08:33:48
Ilość pobrań: 69

Data publikacji: 2018-11-15 18:05:25 (232 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-11-15 18:13:21 Dodano załącznik: SIWZ.pdf (SIWZ[6570x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:16:12 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części A.exe (Załącznik_Nr_1A_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam?lwienia_dla_Części_A[6570x2].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:16:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części B.exe (Załącznik_Nr_1B_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam?lwienia_dla_Części_B[6570x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:17:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2A do SIWZ - Formularz_ofertowy Część A.doc (Załącznik_Nr_2A_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy_Część_A[6570x4].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:18:02 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2B do SIWZ - Formularz_ofertowy Część B.doc (Załącznik_Nr_2B_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy_Część_B[6570x5].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:18:34 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Części A przedmiotu zamówienia.xls (Załącznik_Nr_3A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_A_przedmiotu_zam?lwienia[6570x6].xls) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:21:21 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Części A przedmiotu zamówienia.xls (Załącznik_Nr_3A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_A_przedmiotu_zam?lwienia[6570x6].xls) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:21:48 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Części A przedmiotu zamówienia.exe (Załącznik_Nr_3A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_A_przedmiotu_zam?lwienia[6570x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:22:09 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3B do SIWZ - Formularz cenowy dla Części B przedmiotu zamówienia.exe (Załącznik_Nr_3B_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_B_przedmiotu_zam?lwienia[6570x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:22:39 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (Załącznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunk?lw_udziału_w_postępowaniu[6570x8].docx) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:23:04 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx (Załącznik_Nr_5_do_SIWZ_-_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania[6570x9].docx) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:23:36 Dodano załącznik: Załącznik nr 6A do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy _Część A.doc (Załącznik_nr_6A_do_SIWZ_-_Istotne_Postanowienia_Umowy__Część_A[6570x10].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:24:02 Dodano załącznik: Załącznik nr 6B do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy _Część B.doc (Załącznik_nr_6B_do_SIWZ_-_Istotne_Postanowienia_Umowy__Część_B[6570x11].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:24:27 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa ;.doc (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa_;[6570x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:24:50 Dodano załącznik: Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej.doc (Załącznik__nr_7A_do_SIWZ_-_Oświadczenie_o_braku_przynalezności_do__grupy_kapitałowej[6570x13].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:25:40 Dodano załącznik: Załączniki Nr 8 do SIWZ - Lista jednostek organizacyjnych i podmiotów w imieniu których działa Zamawiający.doc (Załączniki_Nr_8_do_SIWZ_-_Lista_jednostek_organizacyjnych_i_podmiot?lw_w_imieniu_kt?lrych_działa_Zamawiający[6570x14].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:36:04 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[6570x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:40:40 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia dla Czesci A.exe (Załącznik_Nr_1A_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_Czesci_A[6570x16].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:41:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia dla Czesci B.exe (Załącznik_Nr_1B_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_Czesci_B[6570x17].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:42:13 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Czesci A przedmiotu zamowienia.exe (Załącznik_Nr_3A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Czesci_A_przedmiotu_zamowienia[6570x18].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:42:34 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3B do SIWZ - Formularz cenowy dla Czesci B przedmiotu zamowienia.exe (Załącznik_Nr_3B_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Czesci_B_przedmiotu_zamowienia[6570x19].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:42:58 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (Załącznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu[6570x20].docx) Małgorzata Ilska
2018-11-15 18:43:34 Dodano załącznik: Załączniki Nr 8 do SIWZ - Lista jednostek organizacyjnych i podmiotow w imieniu ktorych dziala Zamawiajacy.doc (Załączniki_Nr_8_do_SIWZ_-_Lista_jednostek_organizacyjnych_i_podmiotow_w_imieniu_ktorych_dziala_Zamawiajacy[6570x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:12 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części A.exe (Załącznik_Nr_1A_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam?lwienia_dla_Części_A[6570x2].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:13 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części B.exe (Załącznik_Nr_1B_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam?lwienia_dla_Części_B[6570x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:13 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 3A do SIWZ - Formularz cenowy dla Części A przedmiotu zamówienia.exe (Załącznik_Nr_3A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_A_przedmiotu_zam?lwienia[6570x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:14 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 3B do SIWZ - Formularz cenowy dla Części B przedmiotu zamówienia.exe (Załącznik_Nr_3B_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_dla_Części_B_przedmiotu_zam?lwienia[6570x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:14 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (Załącznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunk?lw_udziału_w_postępowaniu[6570x8].docx) Małgorzata Ilska
2018-11-16 07:29:15 Usunięto załącznik: Załączniki Nr 8 do SIWZ - Lista jednostek organizacyjnych i podmiotów w imieniu których działa Zamawiający.doc (Załączniki_Nr_8_do_SIWZ_-_Lista_jednostek_organizacyjnych_i_podmiot?lw_w_imieniu_kt?lrych_działa_Zamawiający[6570x14].doc) Małgorzata Ilska
2018-11-23 12:22:26 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert.pdf (Informacja_z_otwarcia_ofert[6570x16].pdf) Małgorzata Ilska
2018-11-23 12:22:49 DODANO ZAŁACZNIKI Małgorzata Ilska
2018-12-03 08:33:15 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- część A.pdf (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-_część_A[6570x17].pdf) Małgorzata Ilska
2018-12-03 08:33:48 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- część B.pdf (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-_część_B[6570x18].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa